Płace - opis programu

System wspomaga pracę działu kadr i płac w przedsiębiorstwach dowolnego typu. Jest intuicyjny i elastyczny dla użytkownika. Posiada rozwiązania gwarantujące łatwość w dostosowaniu jego pracy do zmieniających się przepisów. Spełnia wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych dotyczących wynagrodzeń, naliczania wynagrodzeń i zasiłków, obliczania podatków oraz składek ZUS

 1. Rozwiązania techniczne
  1. Wydruki w czterech postaciach: na drukarki graficzne(laserowe lub atramentowe), na drukarki igłowe, do pliku tekstowego lub do arkusza Excela albo OpenOffice.
  2. Przyjazne ekrany z możliwością obsługi za pomocą klawiatury i myszki.
  3. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń wszelkiego rodzaju. (połączeń sieciowych, USB, nagrywarki CD, pamięci typu flash, internetu.
  4. Można uruchomić program kilka razy na jednym stanowisku i przełączać się pomiędzy poszczególnymi uruchomieniami.
  5. Można uruchamiać jednocześnie kilka funkcji w programie i przełączać się pomiędzy nimi.
  6. Program został tak przystosowany aby osoby preferujące pracę z klawiaturą nie musiały używać myszki do wykonywania najczęstszych operacji, np. wprowadzania danych. Można to oczywiście robić z użyciem myszy, ale praca z klawiaturą jest znacznie bardziej efektywna.
  7. Korzystanie z zasobów sieci:
   1. jednoczesna praca na wielu stanowiskach,
   2. możliwość korzystania z drukarki sieciowej.
  8. Praca w czasie rzeczywistym w firmie rozproszonej terytorialnie (oddziały, filie). Pracownicy firmy mogą pracować w programie na jednej, wspólnej bazie danych w trybie terminalowym.
  9. Dupleks. Obsługa druku dwustronnego.
 2. Rozwiązania organizacyjne
  1. Obsługa wielu firm dla jednej instalacji Płac.
  2. Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika – pełen dostęp dla szefów firm oraz osób bezpośrednio wyliczających wynagrodzenia, a ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą tylko przeglądać dane personalne pracowników, wprowadzać przerwy w pracy, prowadzić kasę zapomogowo-pożyczkową).
  3. Elastyczny sposób wykonania i odtworzenia kopii danych.
  4. System wieloletni. Dostęp do danych z wielu lat: wypłaty, rozliczenie czasu pracy, dane kadrowe, informacje o składkach ZUS i podatkach.
  5. Definiowanie schematu organizacyjnego firmy (zakłady, wydziały, działy, lista stanowisk).
  6. Przesyłanie danych do systemów bankowości elektronicznej.
 3. Start Systemu
   Wdrożenie można rozpocząć w dowolnym momencie roku od wybranej wypłaty i później uzupełniać wypłaty z poprzednich miesięcy.
 4. Pracownicy
  1. Określenie stałych składników wypłaty i sposobu wypłacenia wynagrodzenia dla pracownika.
  2. Przechowywanie historii zatrudnienia.
  3. Kontrola wykorzystania urlopu, wynagrodzenia chorobowego i opieki.
 5. Składniki płacowe
  1. Można tworzyć składniki płacowe i określać sposób ich wpływu na wypłatę. Podstawowe składniki dostarczane są wraz z programem.
  2. Możliwość definiowania własnych podstaw, na bazie których naliczane są wybrane składniki.
  3. Możliwość wprowadzania dni, godzin, ilości wg zadanych jednostek miar.
 6. Pożyczki
  1. Dane udostępniane w układzie rocznym.
  2. Dowolna ilość pożyczek definiowanych przez Użytkownika.
  3. Definiowanie naliczania składek (wkładów).
  4. Połączenie naliczeń kartoteki pożyczkowej z wypłatami.
  5. Zestawienia z kartoteki pożyczkowej.
 7. Rozliczenie czasu pracy
  1. Definiowanie nominalnego czasu pracy w miesiącu, określenie dni roboczych i wolnych dla firmy.
  2. Ewidencja godzin przepracowanych, nadgodzin, zasiłków, urlopów, itp.
  3. Definiowanie miesięcy – tworzenie domyślnego rozliczenia czasu pracy dla całej firmy.
  4. Tworzenie rozliczenia czasu pracy dla pracownika na podstawie rozliczenia czasu pracy dla firmy – możliwość edycji dni wolnych i dni roboczych.
  5. Można zapisać limity dla niektórych rodzajów przerw (urlop, chorobowe, itp.). Pozwala to na kontrolę ich wykorzystania.
  6. Można wprowadzać przerwy obejmujące kilka miesięcy.
  7. Definiowanie wielu kart pracy z możliwością dopisania dodatkowych składników dla pracownika. Możliwość automatycznego obliczania składników kart pracy w oparciu o inne składniki wprowadzone w tej karcie.
  8. Tworzenie wypłaty na bazie rozliczenia czasu pracy dla wynagrodzeń.
  9. Blokowanie miesięcy płacowych. Zablokowany miesiąc jest dostępny tylko do przeglądania. Zablokowany miesiąc można odblokować.
  10. Możliwość przeglądania rozliczenia czasu pracy w zadanym okresie.
  11. Ewidencja umów o dzieło i zleceń.
 8. Obsługa wypłat
  1. Możliwość stworzenia do 99 wypłat w jednym miesiącu.
  2. Jednoczesna obsługa wielu wypłat.
  3. Definiowanie parametrów wypłat.
  4. Obsługa wypłat z tytułów: wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakt menedżerski, ryczałt.
  5. Pobieranie składników stałych z kartoteki pracowników i rozliczenia czasu pracy (zasiłki chorobowe, urlopy, potrącenia w razie nieobecności, nadgodziny, staż pracy, dodatki funkcyjne, dodatki procentowe lub kwotowe, potrącenia kwotowe lub procentowe, świadczenia, ekwiwalenty, itp.) lub pobieranie danych w oparciu o zarejestrowane umowy zlecenia.
  6. Wprowadzanie pozycji wypłat dla wskazanego składnika – wybieramy składnik i wprowadzamy pozycje dla różnych pracowników.
  7. W każdej chwili program pokazuje aktualny stan wypłaty dla wszystkich pracowników na liście. Od razu dostępne są sumy wypłaty (dla rozliczenia czasu pracy, składników, składek, podatku, itd.).
  8. Przeliczanie wypłaty przy każdej zmianie: dopisaniu, edycji, usunięciu składnika, pobraniu składników stałych z kartoteki pracownika, pobraniu danych o pożyczkach pracownika. Przy przeliczaniu naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek. Nie ma konieczności wykonywania jakiejkolwiek kopii danych. Wszystkie czynności można wykonywać w czasie całego procesu edycji wypłaty.
  9. Włączanie lub wyłączanie naliczania składek ubezpieczeniowych oraz ustawienie parametrów naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w czasie naliczania wypłaty.
  10. Uwzględnianie kosztów autorskich przy wypłacie wynagrodzenia.
  11. Możliwość wypłacenia jednej wypłaty dla pracownika z podziałem na trzy przelewy i trzy listy gotówkowe.
  12. Obliczanie narzutów na wynagrodzenie. Naliczanie składek na fundusze z uwzględnieniem kryterium wieku pracownika.
  13. Obliczanie kosztów pracodawcy.
  14. Kontrola wypłaty pod względem formalnym - czy wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne, czy nie jest mniejsze niż 0, itp.
  15. Program posiada tzw. kalkulatory podstaw umożliwiające wyliczanie podstaw do zasiłków lub urlopów. Aby kalkulatory mogły działać poprawnie konieczne jest by pracownik miał informacje o wypłatach za okres, z którego wypłata jest naliczana.
  16. Wypłata jest naliczana w taki sposób, aby w przypadku kiedy pracownik ma kilka wypłat w miesiącu kwoty przesłane do Płatnika były zgodne z sumami wypłat.
  17. Wydruk pasków płacowych na drukarce laserowej lub igłowej.
  18. Eksport do Płatnika. Wypełnianie deklaracji DRA, RCA, RSA, RZA. Realizowane w najnowszej technologii – standardzie XML.
  19. Drukowanie zestawień sum wypłat dla zadanych tytułów, miesięcy płacowych lub podatkowych.
  20. Zestawienie pozycji dla składnika z przedziału miesięcy płacowych lub podatkowych.
  21. Blokowanie gotowych wypłat. Zablokowana wypłata jest dostępna tylko do przeglądania. Zablokowaną wypłatę można odblokować.
 9. Kartoteka płacowa pracownika
  1. Kartoteka wynagrodzeń może być przeglądana za dowolny przedział miesięcy płacowych lub podatkowych. Można również określić tytuł wypłat, dla których chcemy przeglądać kartotekę.
  2. Drukowanie PIT-11 bezpośrednio z kartoteki dla wskazanego pracownika.
  3. Przeglądanie poszczególnych wypłat z poziomu kartoteki płacowej.
  4. Otrzymywanie sum dla wypłat z zadanego okresu i ze wskazanych tytułów lub składników.
  5. Drukowanie kartotek oraz zestawień: dla przerw, grup składników, sum składników.
 10. Deklaracje PIT
   Drukowanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R. Można je wykonać na drukarce graficznej (laserowa, atramentowa). Drukowany może być cały formularz wraz z danymi lub można użyć gotowych formularzy i jedynie nadrukować dane.
 11. Dekretacja do Systemu F-K
  1. Możliwość definiowania wielu sposobów /metod dekretacji.
  2. Elastyczny system dekretowania wypłaty od strony składnika i pracownika. Pracownik może mieć określony domyślny podział kosztów.
  3. Możliwość rozksięgowania kosztów wypłaty procentowo, godzinowo, kwotowo dla całej wypłaty lub poszczególnych składników.
  4. Symulacja dekretacji – przeglądanie w jaki sposób zostały zadekretowane poszczególne składniki, koszty pracowników i na jakie konta.
  5. Dekrety mogą być przekazywane bezpośrednio do modułu FK autorstwa PI Rol-Tech.
 12. Bezpieczeństwo danych
  1. Kilka poziomów zabezpieczeń. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania szyfrowania danych typu CryptoAPI firmy Microsoft.
  2. Użytkownikom Systemu można nadać prawa dostępu :
   1. do danych wybranych firm,
   2. do wykonania określonych funkcji menu w ramach Systemu,
   3. do wprowadzania i aktualizacji danych lub tylko ich odczytu (bez możliwości wprowadzania zmian).
  3. Możliwość blokowania poszczególnych wypłat lub miesięcy rozliczeniowych – wówczas zablokowana wypłata/ miesiąc są dostępne tylko do odczytu.
  4. Program posiada wbudowane mechanizmy wykonania kopii danych według zadanych parametrów.
 13. Wsparcie techniczne
   W razie wystąpienia problemu Użytkownik zgłaszając problem naszym pracownikom może liczyć na szybką pomoc na telefon, za pośrednictwem internetu lub poczty elektronicznej. PI Rol-Tech dysponuje serwerem FTP i WWW, za pośrednictwem których można bezpośrednio z programu przesłać lub odebrać kopię danych.
 14. Dokumentacja i wersja Demo
   Program posiada szczegółową dokumentację opisującą zasady jego działania. W niej zawarty jest rozdział opisujący poszczególne przypadki zawarte w wersji DEMO, które występują przy naliczaniu płac , rozliczaniu czasu pracy, naliczaniu podstaw do zasiłku, itp. Wskazane są miesiące, wypłaty oraz pracownicy, którzy obrazują poszczególne przypadki. Na tych przykładach można samemu łatwo ustawić sposoby naliczania dla własnych pracowników.
 15. Przejęcie z wersji DOS
  1. Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym miesiącu roku.
  2. Program umożliwia przejęcie danych z wersji DOS – dokładność zależy od posiadanych kopii. Jeżeli dla każdego przejmowanego miesiąca Użytkownik posiada kopię wykonaną przed aktualizacją kartotek dane zostaną przejęte bardzo dokładnie. W innym przypadku może się okazać konieczne uzupełnienie informacji o przerwach (zasiłki, urlopy).
  3. Informacje o przerwach są istotne jeżeli w wersji Windows chcemy korzystać z naliczania podstaw do zasiłków i urlopów.
 16. Przykładowe ekrany
   Poniżej przedstawione sa przykładowe ekrany modułu dla zestawu DEMO. Po nasunięciu kursora myszki na miniaturkę obrazka pojawi sie opis co on zawiera. Klknięcie lewym klawiszem myszy spowoduje przejście do przeglądania ekranów w normalnych rozmiarach.

   

   

   

 17. Przykładowe wydruki
   Poniżej przedstawione sa przykładowe wydruki. Oprócz dokumentów (np. faktyry, dokumenty magazynowe itp.), które mogą być drukowane tylko w postaci graficznej wszystkie inne mogą być drukowane w następujących postaciach :
  1. Graficznej - do drukowania na drukarkach laserowych lub atramentowych. Tutaj są zapisane w plikach PDF. Do ich otwarcia konieczny jest bezpłatny program Akrobat Reader.
  2. Tekstowej - do drukowania na drukarkach igłowych. Tutaj są zapisane w plikach TXT. Do ich otwarcia konieczny jest program Notatnik stanowiacy część systemu Windows.
  3. Arkusz Excela - do edycji i drukowania w Excelu.Tutaj są zapisane w plikach XLS (format Excel 97-2003). Do ich otwarcia konieczny jest program MS Excel stanowiący część pakietu Microsoft Office.
  4. Arkusz OpenOffice - do edycji i drukowania w OpenOffice. Tutaj są zapisane w plikach XML (format akceptowany przez pakiet OpenOffice oraz Excela w wersji minimum 2003. Do ich otwarcia konieczny jest bezpłatny pakiet OpenOffice w wersji minimum 3.2.
   Wydruki można :
  1. Przeglądać - konieczne jest wówczas, aby na komputerze zainstalowany był program obsługujący pliki tego typu (patrz poprzednie punkty 1-4). Należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonie formatu wybrango zestawienia. Aplikacja obsługująca pliki o danym rozszerzeniu (ustawienia Windows) otworzy wydruk. Aby powrócić do tego artykułu trzeba użyć przycisku "Wstecz" bieżącej przeglądarki.
  2. Pobrać - należy wówczas kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie formatu wybrango zestawienia. Pojawi się menu. Trzeba wybrac pozycję "Zapisz element docelowy jako ...", wskazać lokalizację do zapisania pliku i nacisnąć Zapisz. Plik zostanie pobrany, a do jego obsługi niezbędne są programy obsługujące pliki o danym rozszerzeniu (ustawienia Windows).
   Uwaga ! Aby otworzyć plik XML należy :
  1. Pobrać go.
  2. Uruchomić OpenOffice.
  3. Otworzyć z menu Plik-Otwórz.
  4. Wybrać typ plików "Microsoft Excel 2003 XML (*.xml)" (znajduje się za nazwą pliku) i otworzyć plik.
   Jest to spowodowane domyślnymi ustawieniami Windows. Zwykle pliki XML obsługiwane są przez domyślną przeglądarkę.


  Lp.WydrukPostać
  Graficzna
  [ PDF ]
  Postać Tekstowa
  [ TXT ]
  Arkusz Excela
  [ XLS ]
  Arkusz OpenOffice
  [ XML ]
  1Pasek wypłaty   
  2Umowa zlecenie   
  3Deklaracja PIT-11   
  4Sumy wypłat
  5Pozycje wypłat dla składnika
  6Zestawienie przerw za miesiące
 18. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Płace - opis modułuPobierzPrzeglądaj
   2Płace - przykładyPobierzPrzeglądaj
   3Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów