Środki Trwałe - opis programu

Wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa typu korporacyjnego, Skarbu Państwa lub uczestniczącego w przekształceniach własnościowych. Pozwala szybko dostosować ewidencję majątku do często zmieniających się wymogów prawa księgowego i podatkowego. Konfiguracja modułu sprawia, że sprawdza się zarówno w prostej ewidencji małej firmy jak i bardzo dynamicznej ewidencji liczącej kilka tysięcy kartotek firmy z oddziałami. Sposób prowadzenia ewidencji określa Użytkownik. Na jej bazie są dostępne bogate, wieloprzekrojowe zestawienia o różnym stopniu szczegółowości. Każde zestawienie można wykonać bezpośrednio do arkusza Excela i przeglądać na ekranie. Sformatowany arkusz jest gotowy do wykorzystania w księgowości zarządczej firmy. Moduł pomaga szybko zinwentaryzować majątek firmy. Inwentaryzację można dzielić na etapy (np. spisowy, po weryfikacji).

 

 1. Wiele ewidencji
   Można założyć wiele ksiąg inwentarzowych (Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie).
 2. Do pięciu amortyzacji
   Równoczesne naliczanie amortyzacji i wycena wartości środka według różnych standardów (bilansowo, podatkowo, korporacyjnie wg MSR, rynkowo (obsługa do 5 standardów). Dostępne metody amortyzacji: liniowa (w tym sezon), jednorazowa. Możliwość wyłączenia środka z naliczeń amortyzacji we wskazanym okresie (serwis środka, likwidacja linii produkcyjnej). Dla pojedynczego środka każda z amortyzacji może być naliczana według innej metody.
 3. Kartoteki wartościowo-ilościowe
   Możliwość załączenia ilości. Udogodnienia przy rozchodzie. Zestawienia ilościowo-wartościowe.
 4. Operacje na środkach
   Oprócz dostępnych operacji przychodu, rozchodu można definiować własne. Przyporządkować im wzory dokumentów źródłowych OT, LT, MT, itd.
 5. Definiowalne dokumenty źródłowe
   Dostępne wzory OT, LT, PT można zmieniać bez udziału informatyka lub na ich bazie tworzyć inne. Można w nich umieszczać np. logo firmy.
 6. Wiele klasyfikacji i podziałów
   Po zdefiniowaniu oddziałów (wydziałów) można tworzyć podział na oddziały, dodatkowo na miejsca użytkowania, formy ewidencji, kategorie, materialnie odpowiedzialnych. Podział wg KST można uszczegóławiać do 6 znaków.
 7. Cykle naliczeń
   Obliczenia odpisów amortyzacyjnych rzeczywistych i planowych w oparciu o BO oraz dokumenty obrotowe i korekty. Cykle: na dowolny miesiąc; kwartalnie lub na koniec okresu obrachunkowego. Przeliczanie wszystkich lub pojedynczego środka. Przy rozchodzie podpowiedź umorzenia końcowego. Wyliczanie wartości rozchodu częściowego zadanego w %. Możliwość powtarzania naliczeń miesięcznych. Naliczenia amortyzacji zaległej przy środku wprowadzonym do modułu później niż przyjęcie go do eksploatacji. Przeglądanie i drukowanie naliczeń na dowolny miesiąc roku obrachunkowego.
 8. Kartoteka środka, historia danych
   Kartoteka zawiera dane niezbędne do prawidłowego naliczania amortyzacji oraz inne istotne informacje (elementy składowe, numer seryjny środka, opis techniczny dowolnej długości, osoba materialnie odpowiedzialna, lokalizacja). Następujące przy środku trwałym zmiany wprowadzane są do kartoteki odpowiednimi dokumentami co pozwala na pełne odtworzenie historii środka.
 9. Integracja z FK
   Naliczenia na konta finansowe wartości brutto, umorzenia, amortyzacji. Dekretacja naliczeń do FK PI Rol-Tech za pośrednictwem modułu Dekretacji lub wydruk zestawień PK do modułu FK.
 10. Środki zerowe
   Obsługa środków o wartości brutto = 0. Mogą być załączane lub wyłączane do drukowania.
 11. Etapy inwentaryzacji
   W ciągu roku można wykonać wiele inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza). W każdej wydzielić do trzech etapów (stan, spisowy; stan po weryfikacji). Wykonać zestawienie różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenie końcowe inwentaryzacji. Wydruk arkuszy spisowych na kilka sposobów. Różne kontrole i ułatwienia.
 12. Przerzuty wewnętrzne
   Są wykazywane na poziomie oddziału/ wydziału nie zawyżają obrotów przedsiębiorstwa.
 13. Definiowanie zestawień
   Miesięcznych lub narastających stanowych lub stanowo-obrotowych. Kolejność danych: grupami KST, oddział+ grupa KST, grupa KST+miejsce użytkowania. Szczegółowość: analitycznie lub syntetycznie.
 14. Wydruki, w tym do Excela
   Wydruk zestawienia na papier (drukarka graficzna lub igłowa); ekran; do arkusza Excela z możliwością przeglądania od ręki ( arkusz jest sformatowany i gotowy do włączenia do innych analiz); do pliku XML lub pliku tekstowego czy Excela (XLS) na dysk.
 15. Uprawnienia operatorów
   Operator może korzystać z pełni praw ( wprowadzać dane, wykonywać naliczenia, zestawienia użytkowe) lub posiadać prawa w ograniczonym zakresie, np. tylko przeglądanie danych i wykonywanie zestawień.
 16. Praca w trybie terminalowym
   Możliwość pracy on-line na jednej bazie danych dla firmy złożonej z oddziałów, filii.
 17. Dane wieloletnie
   W jednym zestawie są przechowywane dane z wielu lat.
 18. Bezpieczeństwo danych
   Ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych ( hasła dostępu ). Użytkownik może samodzielnie wykonać kopię danych na wybrany nośnik określony w projekcie kopiowania ( dysk twardy, CD, USB).
 19. Wdrożenie
   Przy prostej ewidencji wdrożenie Użytkownik może wykonać samodzielnie, korzystając ze szczegółowej dokumentacji i danych Demo. PI Rol-Tech przeprowadza szkolenie na życzenie Użytkownika w dowolnym czasie. Przy przejściu z innego systemu możliwość przejęcia danych z bazy lub wydruku tekstowego.
 20. Demo
   Ewidencja blisko 40 środków trwałych z obrotami 2008r. Występuje podział na oddziały i miejsca użytkowania. Można wprowadzać nowe środki, wykonywać naliczenia i zestawienia użytkowe. Dostępna szczegółowa dokumentacja w pliku ST.CHM.
 21. Wersja dla biura rachunkowego
   Można przetwarzać dane wielu firm.
 22. Przykładowe ekrany
   Poniżej przedstawione sa przykładowe ekrany modułu dla zestawu DEMO. Po nasunięciu kursora myszki na miniaturkę obrazka pojawi sie opis co on zawiera. Klknięcie lewym klawiszem myszy spowoduje przejście do przeglądania ekranów w normalnych rozmiarach.

   

   

   

 23. Przykładowe wydruki
   Poniżej przedstawione sa przykładowe wydruki. Oprócz dokumentów (np. faktyry, dokumenty magazynowe itp.), które mogą być drukowane tylko w postaci graficznej wszystkie inne mogą być drukowane w następujących postaciach :
  1. Graficznej - do drukowania na drukarkach laserowych lub atramentowych. Tutaj są zapisane w plikach PDF. Do ich otwarcia konieczny jest bezpłatny program Akrobat Reader.
  2. Tekstowej - do drukowania na drukarkach igłowych. Tutaj są zapisane w plikach TXT. Do ich otwarcia konieczny jest program Notatnik stanowiacy część systemu Windows.
  3. Arkusz Excela - do edycji i drukowania w Excelu.Tutaj są zapisane w plikach XLS (format Excel 97-2003). Do ich otwarcia konieczny jest program MS Excel stanowiący część pakietu Microsoft Office.
  4. Arkusz OpenOffice - do edycji i drukowania w OpenOffice. Tutaj są zapisane w plikach XML (format akceptowany przez pakiet OpenOffice oraz Excela w wersji minimum 2003. Do ich otwarcia konieczny jest bezpłatny pakiet OpenOffice w wersji minimum 3.2.
   Wydruki można :
  1. Przeglądać - konieczne jest wówczas, aby na komputerze zainstalowany był program obsługujący pliki tego typu (patrz poprzednie punkty 1-4). Należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonie formatu wybrango zestawienia. Aplikacja obsługująca pliki o danym rozszerzeniu (ustawienia Windows) otworzy wydruk. Aby powrócić do tego artykułu trzeba użyć przycisku "Wstecz" bieżącej przeglądarki.
  2. Pobrać - należy wówczas kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie formatu wybrango zestawienia. Pojawi się menu. Trzeba wybrac pozycję "Zapisz element docelowy jako ...", wskazać lokalizację do zapisania pliku i nacisnąć Zapisz. Plik zostanie pobrany, a do jego obsługi niezbędne są programy obsługujące pliki o danym rozszerzeniu (ustawienia Windows).
   Uwaga ! Aby otworzyć plik XML należy :
  1. Pobrać go.
  2. Uruchomić OpenOffice.
  3. Otworzyć z menu Plik-Otwórz.
  4. Wybrać typ plików "Microsoft Excel 2003 XML (*.xml)" (znajduje się za nazwą pliku) i otworzyć plik.
   Jest to spowodowane domyślnymi ustawieniami Windows. Zwykle pliki XML obsługiwane są przez domyślną przeglądarkę.


  Lp.WydrukPostać
  Graficzna
  [ PDF ]
  Postać Tekstowa
  [ TXT ]
  Arkusz Excela
  [ XLS ]
  Arkusz OpenOffice
  [ XML ]
  1Wydruk stanów i obrotów środków za wybrany miesiąc grupami KST na przedsiębiorstwo
  2Wydruk stanów i obrotów środków narastająco grupami KST na przedsiębiorstwo
  3Wydruk stanów i obrotów środków na wybrany rodzaj KST Jednostkami Organizacyjnymi
  4Wydruk środków na wybrany kierunek przychodu/ rozchodu w miesiącu
  5Wydruk środków na materialnie odpowiedzialnych
  6Inwentaryzacja okresowa. Wydruk ASN
  7Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2015   
 24. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Środki Trwałe - opis modułuPobierzPrzeglądaj
   2Środki Trwałe - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
   3Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów