Księgowość

Automatyzacja wprowadzania danych, import i dekretacja wyciągów bankowych, dane na oddziały i przedsiębiorstwo, rozliczanie kosztów, konta ilościowe i walutowe, sprawozdawczość, dekretacja.

 1. Konto finansowe
  1. Może posiadać do 5 poziomów analityki i długość do 10 znaków.
  2. Każde konto może być dodatkowo prowadzone w walucie obcej.
  3. Konta ilościowe. Dodatkowo konta mogą być prowadzone w dwóch jednostkach miary.
  4. Każda syntetyka może mieć inny podział kont analitycznych (dynamiczny podział struktury konta).
 2. Koszty
  1. Łatwość rozliczania kosztów. Określenie algorytmów do rozliczenia kosztów. Automatyczne przeksięgowania lub fazami z możliwością sprawdzenia utworzonych dekretów.
  2. Podział kosztów i przychodów na jednostki organizacyjne?
  3. Przeksięgowanie kosztów
  4. Drukowanie PK
 3. Automatyzacja księgowania:
   Definiowanie kont przeciwstawnych oraz schematów księgowych (księgowanie na jedno konto pociąga za sobą powstanie kilku dekretów na inne konta).
 4. Jednoczesne księgowanie dowodów na różne miesiące
   Możliwość jednoczesnego księgowania dowodów na różne miesiące obrachunkowe ( nie trzeba zamykać miesiąca poprzedniego aby móc księgować miesiąc następny).
 5. Szuflada
   Przyśpiesza wprowadzanie cyklicznie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
 6. Symulacja księgowania
 1. Definiowalne rejestry VAT
   Pozycja w rejestrze powstaje na podstawie wprowadzonego dowodu w oparciu o odpowiednie przypisanie kont do kolumn rejestru. Możliwość kontroli VAT do rozliczenia (odłożonego w czasie). Obsługa deklaracji VAT-7.
 2. Import i dekretacja wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej
   Kojarzenie kont kontrahentów z numerami ich rachunków bankowych, kojarzenie kont finansowych z pozycjami wyciągów za pomocą tekstu.
   Inteligentna identyfikacja kontrahenta pozwalająca na szybkie znalezienie kontrahenta, który nie ma jeszcze wprowadzonych rachunków bankowych.
 3. Pełny obrót walutowy z wyceną zapłat własnych włącznie.
 4. Możliwość blokowania danych sprzed określonej daty
 5. Dekretacja
   Z modułu Magazyn, Sprzedaż, Kasa, Majątek Trwały, Kadry i Płace. Możliwość definiowania sposobu i szczegółowości dekretacji danych dla każdego z modułów.
 6. Zestawienia FK
   obrazujące stan firmy na dowolny miesiąc lub dzień.
 7. Księgowość zarządcza
  1. Bilans, rachunek zysków i strat,
  2. rachunek przepływów pieniężnych,
  3. deklaracja VAT – 7,
  4. F -01.
   Sprawozdania urzędowe można zapełniać danymi z Systemu RT na trzy sposoby. Oprócz urzędowej formy można drukować je do arkusza Excela lub OpenOffice.
 8. Rozliczenia
  1. Możliwość automatycznego rozliczania (parowania faktura – zapłata) począwszy od najstarszej faktury.
  2. Rozliczanie ręczne poszczególnych faktur.
  3. Pierwszy i drugi punkt następuje w momencie wprowadzenia (rejestracji ) dokumentu.
  4. Wykrywanie i automat tworzenie dowodów księgowych dla różnic kursowych.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów