Jednostki organizacyjne

Zazwyczaj struktury organizacyjne przedsiębiorstw różnią się między sobą, ale prawie w każdej firmie istnieją wydzielone części nazywane wydziałami, działami, referatami lub jeszcze inaczej. Przedsiębiorstwo  może też mieć biura handlowe, punkty sprzedaży, serwisu itp. Dla uproszczenia stosowana będzie nazwa jednostka organizacyjna (JO). Często istnieje potrzeba wyodrębnienia niektórych wartości dla tych jednostek np. kosztów i dochodów. Programy są przystosowane do tego rodzaju zadań. Ewidencje mogą być prowadzone dla jednostek organizacyjnych - program sam automatycznie tworzy sumy na poziomie przedsiębiorstwa.

 1. Przedsiębiorstwo wielooddziałowe i jego struktura
   Pod pojęciem przedsiębiorstwa wielooddziałowego rozumiemy przedsiębiorstwo posiadające oddziały, wydziały, filie, jednostki organizacyjne, biura handlowe, itp. Ze względu na umiejscowienie (a co z tym idzie rozwiązania techniczne i organizacyjne) możemy je podzielić na:
  1. Umiejscowione w siedzibie przedsiębiorstwa (zwanym umownie Centrum).Są one połączone lokalną siecią komputerową. Wówczas nie ma problemów technicznych z dostępem do danych. W programach można zdefiniować do 99 jednostek organizacyjnych.
  2. Znajdujące się poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wówczas mogą one:
   1. Być połączone z siedzibą przedsiębiorstwa za pomocą internetu. Wykorzystywany wówczas jest Zdalny pulpit systemu Windows, za pomocą którego pracownicy łączą się z serwerem znajdującym się w siedzibie firmy (Windows Serwer). Oprócz określenia praca przez zdalny pulpit używa się określenia praca w trybie terminalowym. Wszyscy użytkownicy pracują na wspólnej bazie danych, w czasie rzeczywistym. Dane wprowadzane w oddziale są dostępne z poziomu oddziału lub przedsiębiorstwa. Np. faktura wystawiona w oddziale jest od razu dostępna do przeglądania dla użytkownika Centrum (jeśli posiada on takie uprawnienia), a magazynier stwierdziwszy brak asortymentu może przeglądać stany innych udostępnionych magazynów. Jeśli jest taka potrzeba dokumenty w formie papierowej mogą spływać do Centrum później.
    Do pracy w trybie terminalowym wymagany jest komputer Windows Serwer 2000 (lub wyższe wersje), komputery pracujące jako terminale i oprogramowanie systemowe. Szczegóły techniczne opisane są w punkcje Praca zdalna (terminal).
   2. Mieć swoje lokalne sieci komputerowe, które nie są połączone z siecią w siedzibie przedsiębiorstwa. Ponieważ dane nie są zintegrowane z bazami w Centrum, pojawiają się problemy natury organizacyjnej - jak numerować nowych kontrahentów, nadawać fakturom kolejne numery itp. Przy przestrzeganiu ustalonych reguł możliwa jest automatyzacja przesyłania i księgowania dokumentów. Zwykle na tych oddziałach prowadzi się sprzedaż (faktury), dokumenty magazynowe (WZ), wystawia dokumenty kasowe (KW/KW). TO wszystko musi się potem znaleźć w Centrum i zostać zaksięgowane. Programy dysponują mechanizmami, które umożliwiają przesłanie danych (e-mail,pen-drive lub CD)  i automatyczne zaksięgowanie ich w FK według ustalonych reguł. 
 2. Korzyści z zastosowania jednostek organizacyjnych :
  1. Możliwość rozliczenia jednostek (podział kosztów i dochodów).
  2. Ułatwienie analizę kosztów, sprzedaży i innych czynników dla poszczególnych oddziałów oraz całej firmy.
  3. Prosty plan kont. Po zdefiniowaniu planu kont dla przedsiębiorstwa dopisuje się wybrane konta do jednostek. Każda wartość zaksięgowana dla jednostki automatycznie jest zliczana na poziomie całej firmy. Księgują dekret na jednostkę konto poprzedza się symbolem jednostki. Zestawienia dla FK np. obrotów i sald można wydrukować dla poszczególnych jednostek - podaje się tylko symbol jednostki i zakres kont (nie trzeba stosować żadnych filtrów).
 3. Przykłady rozwiązań
  1. Rozwiązania są uwarunkowane przede wszystkim w jaki sposób połączone są ze sobą poszczególne jednostki organizacyjne. W zasadzie kiedy programy i dane są umieszczone w sieci lokalnej w siedzibie firmy (Centrum) lub zastosowane zostały połączenia terminalowe (Zdalny pulpit) to nie ma problemu z integralności danych. Kiedy programy i dane są rozproszone np. oddziały mają komputery, lecz nie są one w żaden sposób połączone z Centrum trzeba zastosować reguły określające kiedy i jak przesyłać dane, nadawać numery kontrahentom itp.
  2. Praca w sieci lokalnej lub za pomocą zdalnego pulpitu
   1. W Centrum są wszystkie moduły (FK, Sprzedaż, Magazyn, Kasa, Płace itp.). Oddziały mają dostęp jedynie do modułów handlowych (Sprzedaż, Magazyn, Kasa) i pracują w trybie terminalowym. Ponieważ wszyscy pracują na wspólnych danych nie ma ograniczeń. Dokumenty wystawione na oddziałach są widoczne od razu w Centrum. Wszelki inne operacje na nich (np. księgowanie) odbywają się w ustalonym przez odpowiednie osoby czasie.
   2. W Centrum są wszystkie moduły (FK, Sprzedaż, Magazyn, Kasa, Płace itp.). Oddziały wystawiają dokumenty oddzielnie i do Centrum trafiają ona tylko w wersji papierowej. Tu są wprowadzane do programu. Dalsze przetwarzanie odbywa się jak w poprzednim punkcie.
  3. W Centrum jest lokalna sieć komputerowa, a oddziały maja własne komputery nie połączone z Centrum.
   1. W Centrum są wszystkie moduły (FK, Sprzedaż, Magazyn, Kasa, Płace itp.). Oddziały mają dostęp jedynie do modułów handlowych (Sprzedaż, Magazyn, Kasa), które pracują na pojedynczych komputerach lub w sieciach lokalnych nie połączonych z Centrum. Wtedy należy ustalić  :
    1. W jaki sposób przekazywane będą dane z oddziałów do Centrum: e-mail, pendrive, CD.
    2. Co jaki czas będzie to wykonywane : każdego dnia, raz na tydzień, raz w miesiącu.
    3. Zasady nadawania numerów nowym kontrahentom i asortymentom tak, aby np. pod tym samym numerem w kilku jednostkach nie występowali różni kontrahenci. Najprostszym rozwiązaniem jest to przydzielenie każdej jednostce przedziałów numerów. Np. dla JO1 przydzielamy numery 10001-19999,  JO2: 20001-29999 i analogicznie dla pozostałych JO.  
   2. W Centrum są wszystkie moduły (FK, Sprzedaż, Magazyn, Kasa, Płace itp.). Oddziały wystawiają dokumenty oddzielnie i do Centrum trafiają ona tylko w wersji papierowej. Tu są wprowadzane do programu. dalsze przetwarzanie odbywa się jak dla sieci lokalnej.
 4. Uwagi
   Powyżej przedstawione zostały jedynie ogólne zasady zastosowania jednostek organizacyjnych. O tym w jaki sposób zastosować jednostki organizacyjne decydują przede wszystkim potrzeby przedsiębiorstwa, jego możliwości finansowe (np. ewentualny zakup serwera do pracy terminalowej) oraz uwarunkowania techniczne (czy na oddziałach jest dostęp do internetu). Jednak zawsze można znaleźć rozwiązanie, które umożliwi uzyskanie założonych efektów. Programy są dostosowane do różnych wymagań. Każde rozwiązanie jest jednak trochę inne i dlatego najlepiej jest określić potrzeby i bezpośrednio zwrócić się do PI Rol-Tech. Podpowiemy, co jest możliwe, ile kosztuje i jak to będzie działało.   
 5. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Oddziały (filie), odległe punkty sprzedaży, rozwiązania dla firm rozproszonych terytorialnie PobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów