Różnice DOS - Windows

Programy w wersji Windows różnią się bardzo od programów przeznaczonych dla wersji DOS. Wynika to z różnic wynikających z możliwości oprogramowania systemu operacyjnego Windows oraz nowych funkcji wykonanych w wersji dla Windows. Użytkownikom, którzy do tej pory używają wersji DOS zapewniamy "łagodne" przejście do wersji Windows. Dane mogą być przeniesione i to bez względu na moment rozpoczęcia pracy - może to nastąpić w dowolnym momencie okresu obrachunkowego.

 1. Sprzęt
   Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń wszelkiego rodzaju (drukarek graficznych i igłowych), połączeń sieciowych, USB, nagrywarki CD, pamięci typu flash, internetu. System operacyjny DOS nie obsługuje tego typu urządzeń i nie jest możliwe posługiwanie się nimi z wnętrza programu.
 2. Praca w środowisku graficznym umożliwia
  1. Jednolity interfejs (komendy, przyciski, klawisze).
  2. Uruchamianie kilku aplikacji równolegle i przełączanie się pomiędzy nimi. Np. w trakcie pracy w module FK można nie opuszczając modułu wywołać Rozrachunki lub dowolną inną aplikację do której Użytkownik posiada dostęp.
  3. Otwarcie kilku okien w tej samej lub różnych aplikacjach i przełączanie się pomiędzy nimi, np.: z Kartoteki finansowej można przełączyć się na Kartotekę kontrahenta i wysłać z niej e-mail do wybranej osoby.
  4. Pracę na dwóch monitorach (przy pracy na kilku aplikacjach lub oknach).
  5. Wygodne kopiowanie i odtwarzanie danych, dostosowane do funkcjonalności jakie daje Windows, np.: kopiowanie na CD lub pamięć flesh typu usb.
  6. Łatwiejszy dostęp Użytkownika do drukarek sieciowych.
 3. Szybka i łatwa praca z klawiaturą
   Przy wprowadzaniu dużej ilości dokumentów i danych Użytkownik nie musi obawiać się częstego klikania myszką. W celu szybkiego i łatwego operowania na danych do obsługi programów wprowadziliśmy skróty klawiszowe. Skróty są takie same we wszystkich programach i w miarę możliwości takie same jak w DOS (INSERT,ENTER,DELETE). Umożliwiają wprowadzanie dokumentów źródłowych ( magazynowych, sprzedaży, finansowych, itd.), wykonanie zestawień użytkowych bez użycia myszki.
 4. Bezpieczeństwo danych, uprawnienia użytkowników
   Kilka poziomów zabezpieczeń. Stosujemy zabezpieczenia za pomocą szyfrowanych haseł dostępu do danych. Są to najnowocześniejsze rozwiązania szyfrowania danych typu CryptoAPI firmy Microsoft. Użytkownikom można nadać prawa dostępu:
  1. do danych wybranych firm, a w ramach firmy wybranych okresów obrachunkowych,
  2. do określonego modułu oraz prawa wykonania funkcji w ramach modułu,
  3. do wprowadzania i aktualizacji danych lub tylko ich odczytu (bez możliwości wprowadzania zmian).
 5. Drukowanie.
  1. Drukowanie na drukarkach graficznych (atramentowych lub laserowych) co w DOS'ie jest problemem, zwłaszcza jeśli drukarka jest podłączona przez port USB.
  2. Możliwość wykonania wydruków w 4 postaciach:
   1. Graficznej - na drukarkach laserowych lub atramentowych.
   2. Testowej - przeznaczonej dla drukarek igłowych.
   3. XLS - wydruk ma postać arkusza Excela.
   4. XML - postać pliku dla arkusza OpenOffice.
 6. Praca na odległość - praca w trybie terminalowym
   Jeżeli jest taka potrzeba można pracować "na odległość" używając mechanizmów Windows tzw. Zdalnego pulpitu. Firmy posiadające oddziały, filie, mobilnych pracowników mogą pracować w na jednej, wspólnej bazie danych łącząc się w trybie terminalowym z serwerem.
 7. Różnice merytoryczne wspólne dla wszystkich programów
  1. Firmy, zestawy - >Można przetwarzać wiele firm. W ramach firmy dostęp do danych dowolnego roku obrachunkowego / zestawu.
  2. Waluty obce - Można obsługiwać wiele walut (przeglądać operacje w walucie obcej i w złotych).
  3. Obsługa 2 jednostki miary począwszy od zamówienia po FK.
  4. Dla wygodnego operowania ilością asortymentu w jednej lub drugiej jednostce miary przy asortymencie został wprowadzony przelicznik ilości z pierwszej jednostce miary na drugą. Przy wprowadzaniu w dokumencie ilości następuje automatyczne przeliczenie jej na ilość w drugiej JM.
  5. Zapis operatora przy ostatniej edycji dokumentu - przy dokumencie przechowywana jest informacja o operatorze, który ostatnio zmieniał dokument.
  6. Blokada edycji dokumentów sprzed określonej daty (oddzielnie dla każdego modułu).
  7. Definiowalny wygląd dokumentów. Wprowadzenie nowego dokumentu źródłowego do obiegu dokumentów w firmie nie stwarza żadnych problemów organizacyjnych. PZ, WZ, KP, KW, faktura, nota odsetkowa, wezwanie zwykłe z odsetkami (lub bez odsetek) - Użytkownik decyduje o szacie graficznej i zawartości informacyjnej dokumentów źródłowych. Dokumenty może tworzyć (lub aktualizować gotowe ich wzory) wykorzystując funkcje definiowania szablonów dokumentów . Dokumenty źródłowe mogą być drukowane na drukarkach graficznych i igłowych. Definiowanym dokumentom źródłowym można wzbogacać szatę graficzną wstawiając logo firmy, znaki graficzne, ramki dowolnej wielkości. Można wybierać wielkość czcionki, wytłuszczenie, kolor, można sterować grubością linii. Dokumenty można także definiować w językach obcych.
  8. Powiązania pomiędzy dokumentami powstają i są zapamiętywane, kiedy kolejny rodzaj dokumentu powstaje z przekształcenia poprzedniego. Np. przy zamówieniu można podejrzeć dokumentu magazynowy, przy sprzedażowym zamówienie itp.
  9. Wyszukiwanie danych. Łatwiejsze wyszukiwanie danych po fragmencie nazwy, adresu, wartościach przy kontrahencie, koncie, dekrecie, itd. Dla dokumentów stworzono tzw. szufladę – schowek dokumentów (w FK, Sprzedaży, Magazynie) ułatwiający wprowadzanie cyklicznie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
 8. Wbudowany CRM (Customer Relationship Menagment) – informacje o klientach.
  1. Umowy W kartotece Kontrahenta można prowadzić ewidencję zawartych umów i podłączać do niej załączniki z treścią umów ( w dowolnym formacie DOC, PDF, itd.). Jeśli jest dostępny edytor obsługujący dany format treść załączonego dokumentu można przeglądać z kartoteki kontrahenta.
  2. Osoby kontaktowe – telefony, adresy, stanowiska, e-mail: przy dostępie do internetu wysyłanie e-maila bezpośrednio z kartoteki kontrahenta .
  3. Historia kontaktów – rejestr wszelkich form kontaktu z firmą kontrahenta (data, osoba, forma, treść, uwagi o kontakcie).
  4. Strona WWW – jeśli adres strony kontrahenta jest wpisany z jego kartoteki internetem można łączyć się ze stroną WWW kontrahenta.
  5. Korespondencja seryjna - tworzenie list kontrahentów z obsługą wysyłki seryjnej.
  6. Kredyt całkowity i przeterminowany:
   1. Limit kredytu całkowitego - jest to dopuszczalna wartość sprzedaży dla kontrahenta płatna przelewem. Jeśli kontrahentowi udzielono kredytu całkowitego wówczas przed dokonaniem kolejnej sprzedaży Operator może sprawdzić aktualne zadłużeniu kontrahenta oraz pozostały, dopuszczalny limit kredytu do wykorzystania. Jeśli limit nie został wyczerpany System poinformuje o dopuszczalnej wartości sprzedaży w ramach limitu. Jeśli zostanie wydana zgoda na przekroczenie limitu w Systemie zostanie zarejestrowana informacja kto i kiedy wyraził zgodę na przekroczenie limitu kredytu całkowitego.
   2. Limit kredytowy przeterminowany. W ramach kredytu całkowitego może zostać ustalona wartość kredytu przeterminowanego czyli dopuszczalną wartość sprzedaży płatną po terminie.
 9. Moduł Sprzedaż
   Pełna obsługa dokumentów sprzedaży w złotych i walutach obcych:
  1. według dwóch jednostek miary,
  2. przy fakturze może wystąpić do 3 różnych form płatności i 3 terminów,
  3. Szuflada – ułatwienia przy cyklicznym wprowadzanie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów. Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży podpowiedź stanów magazynowych.
  4. Przekształcanie dokumentu. Można wystawiać dokument sprzedaży na bazie dokumentu magazynowego lub odwrotnie (dokument magazynowy jest tworzony na bazie wskazanego dokumentu sprzedaży).
 10. Moduł Magazyn
  1. Podpowiadanie stanu magazynowego asortymentu w momencie rejestracji nowego dokumentu magazynowego.
  2. Asortyment może być ewidencjonowany w dwóch jednostkach miary z zastosowaniem przelicznika na drugą jednostkę miary.
  3. Współpraca z modułem Sprzedaż – przejmowanie z faktury sprzedanych pozycji do dokumentu magazynowego ( lub odwrotnie przejmowanie pozycji z jednego lub kilku dokumentów magazynowych do faktury).
  4. Współpraca z modułem Zamówienia odbiorców – przekształcanie przejętych zamówień do postaci dokumentu magazynowego z możliwością rozbicia zamówienia na dokumenty kilku magazynów.
  5. Szuflada – ułatwienia przy cyklicznym wprowadzanie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
  6. Przy wprowadzaniu rozchodu podpowiedź stanów magazynowych. 
  7. Możliwość przekształcenia dokumentu sprzedaży w magazynowy (lub odwrotnie).
  8. Inwentaryzacja – może być otwartych jednocześnie wiele inwentaryzacji (np.: co miesiąc). Są pamiętane cały rok, w odróżnieniu do wersji DOS nie trzeba ich zamykać.
 11. Moduł Kasa
   Można prowadzić wiele kas złotówkowych i walutowych w jednym zestawie. Można tworzyć kolejkę dokumentów sprzedaży płatnych gotówką w kasie firmy dla każdej kasy.
 12. Moduł FK
  1. Dekretacja elektronicznych przelewów bankowych - Kontrahent może mieć listę kont bankowych, które służą do dekretacji wyciągów bankowych przejmowanych z systemów bankowych (standard MT940). Obecnie System RT obsługuje przelewy z banku ING, BGŻ. Niektóre produkty oferowane przez banki, np. WBK Moja Firma Plus nie zawierają konta płatnika lub ich obsługa różni się od standardu MT940. System RT daje możliwość obsługi takich przelewów bez dodatkowych opłat. Jeśli użytkownik prześle do PI Rol-Tech trzy przelewy banku w formie elektronicznej do miesiąca czasu ich obsługa zostanie dołączona do Systemu RT.
  2. Lepsze wprowadzanie dowodów księgowych. Wprowadziliśmy dużo skrótów klawiszowych do szybkiego wprowadzania dowodów bez użycia myszki.
  3. Włączono możliwość automatycznej numeracji dowodów.
  4. Schematy księgowe - przy powtarzających się schematach księgowania można tech schematy zapamiętać i wykorzystywać przy innych dowodach.
  5. Rejestry VAT – są w pełni definiowalne i edytowalne. Użytkownik określa ich postać i zakres korzystając z łatwych mechanizmów tworzenia i edycji rejestru.
  6. Tworzenie deklaracji VAT–7. Trzy sposoby wprowadzania danych: można do nich wprowadzać dane bezpośrednio przy rejestracji dowodów; można też pobierać do nich dane z rejestrów Sprzedaży lub wybranych kont finansowych.
  7. Szybka i sprawna funkcja przeglądania kartotek finansowych na różnym poziomie szczegółowości.
  8. Sprawozdawczość finansowa
    Obsługa Bilansu, Rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny lub porównawczy, Rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia lub pośrednia), F-01, VAT - 7. Dane można pobierać z kont lub wprowadzać ręcznie. Drukować na oryginalnym formularzu z urzędu lub wykonanym przez moduł FK. Porównywać dwa dowolne formularze sprawozdania. W deklaracjach VAT-7 występuje zasada ciągłości danych pomiędzy formularzami, np. ‘kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Kwoty – W formularzach finansowych możliwość zaokrągleń do pełnej złotówki lub tysiąca złotych.
   1. Porównanie dwóch wybranych bilansów. Możliwość zapisu bezpośrednio do arkusza Excela.
 13. Moduł Rozrachunki
  1. Pełna obsługa rozliczeń z kontrahentami zarówno w złotówkach jak i w walutach obcych. Możliwość automatycznego oraz ręcznego kojarzenia faktur z zapłatami.  Obsługa różnic kursowych.
  2. Definiowalne zestawienia rozrachunkowe
   1. Użytkownik sam określa jakie wartości mają się znaleźć w poszczególnych kolumnach.
   2. Każda kolumna wydruku może mieć określony przedział dni jaki upłynął od terminu płatności - wówczas w tej kolumnie znajdą się jedynie dokumenty rozrachunkowe lub ich sumy dla których ilość dni przeterminowania mieści się w przedziale dni zadanych dla tej kolumny. Kolumna może zawierać dane dokumentów rozliczonych lub nierozliczonych, przeterminowanych lub nie. Zależy to tylko od potrzeb.
   3. Możliwe jest umowne przesuwanie terminów płatności. Np.: można przyjąć, że za przeterminowane uważa się faktury nie zapłacone po 60 dniach od daty wystawienia, albo też np. 30 dni po terminie płatności. Nie zostają zmienione żadne dane w Rozrachunkach. Jest to jedynie przedstawienie sytuacji w sposób teoretyczny. Można wtedy wyodrębnić zaległości, które są już bardzo niepokojące. Ponieważ prawie nikt nie płaci w terminie można przyjąć, że jeżeli zapłaci w zadanym przez nas czasie - np. 30 lub 60 dni to i tak będzie dobrze, zaś zaległości powyżej 60 dni należy się już szczegółowo przyjrzeć.
   4. Można stosować tzw. rankingi czyli uszeregowanie pozycji wydruku (sortowanie) według zadanej kolumny. Można tworzyć ranking malejący (od najmniejszej wartości) lub rosnący (od największej wartości). Można ustawić minimalny próg wartości dla jednej lub kilku kolumn, powyżej którego drukowana pozycja, np. kontrahent wykazywany jest w osobnym wierszu. Natomiast pozostali kontrahenci którzy nie przekroczą tego (tych) progów (nie stanowią znaczącej pozycji w zestawieniu) są grupowani do jednego wiersza opisanego jako "Reszta". Pozwala to na znaczne skrócenie długości wydruku poprzez eliminacje pozycji o bardzo małych wartościach, którzy nie mają decydującego znaczenia dla decyzji i analiz opartych na tych zestawieniach.
   5. Zestawienie można wykonać z dokładnością do sum dla danego kontrahenta lub do poszczególnych faktur i zapłat.
  3. Statystyka płatności. Udostępnia na ekranie szereg informacji o stanie rozliczeń kontrahenta bez konieczności wykonania wydruku. Są to min. dane o:
   1. ilości i wartości dotychczas zapłaconych faktur,
   2. w tym faktur zapłaconych w i po terminie (wartościowo i %),
   3. średni termin płatności rozliczonych (w dniach),
   4. średnie opóźnienie płatności (w dniach) .
   Drukowanie dokumentów rozrachunkowych z list
   1. Listy wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald.
   2. Dokumenty te można zdefiniować samemu - zarówno jeżeli chodzi o wygląd jak i zawartość informacyjną.
   3. Można najpierw wykonać zestawienie ze stanami kontrahentów. Następnie przedłożyć szefowi, który zdecyduje do którego kontrahenta należy wysłać np. wezwanie do zapłaty, a następnie zmodyfikować listę, wydrukować dokumenty i wysłać je do kontrahentów.
 14. Moduł Środki trwałe
  1. Dane wieloletnie. W jednym zestawie przechowywane są dane z wielu lat.
  2. Naliczanie amortyzacji i wycena wartości środków trwałych równocześnie według różnych standardów: bilansowo, podatkowo, korporacyjnie (zgodnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej - MSSF), rynkowo. W księdze inwentarzowej środek trwały może posiadać do 5 podstaw naliczania amortyzacji.
  3. Planowanie i budżetowanie - naliczenia amortyzacji w trybie symulacji.
  4. Ciągłość danych. Przerzut wewnętrzny środka z oddziału (filii) do oddziału nie wymaga założenia nowej kartoteki. Przerzut jest ewidencjonowany w kartotece środka i wykazywany na zestawieniach na poziomie oddziału, nie zawyża obrotów na poziomie przedsiębiorstwa.
  5. Definiowanie wzorów/szablonów dokumentów OT, LT i innych (można umieszczać logo firmy). Wzór dokumentu można przyporządkować do przychodu, rozchodu lubi innej operacji na środku. Przychody, rozchody na środkach są również definiowalne).
  6. Sprawna i rozbudowana dekretacja na konta finansowe do modułu Finansowo-Księgowego.
  7. Inwentaryzacja
   1. Okresowa, zdawczo-odbiorcza, itd.
   2. Możliwość przechowywania 3 etapów inwentaryzacji (np. wg stanu spisowego, po weryfikacji komisji i wyjaśnieniach materialnie odpowiedzialnego).
   3. Ułatwienia w przygotowaniu do inwentaryzacji i sporządzaniu arkuszy spisowych (ASN).
   4. Możliwość wprowadzania do ASN środków z ujawnienia.
   5. Funkcje kontroli danych w kartotece środka i w ASN (analitycznie i syntetycznie).
   6. Zestawienia różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenia inwentaryzacji (analitycznie i syntetycznie).

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów