Sprawozdania ANR

Przedsiębiorstwa, dla których organem właścicielskim jest ANR (Agencja Nieruchomości Rolnych)  zobowiązane są są składania okresowych sprawozdań ze swojej działalności. Przygotowaliśmy rozwiązanie umożliwiające pobranie danych bezpośrednio z danych wprowadzonych do systemu FK autorstwa PI Rol-Tech. Sprawozdanie ma postać skoroszytu Excela. Dlatego do jego wypełniana zastosowany został program Analizy XLS. Za pomocą tego programu można wykonywać inne analizy, ale w tym artykule przedstawione zostało jedynie zastosowanie tego programu do wypełniania sprawozdania Kalkulacja.XLS. Inne informacje o programie Analizy XLS znajdują się w jego dokumentacji.
W poniższych punktach jest opisany sposób wypełnienia analizy danymi z systemu FK. Jest to przedstawione jedynie w oparciu o kilka definicji - uzupełnienie definicji formuł pobierających dane dla innych komórek arkusza odbywa się na tych samych zasadach. Każdy etap odwołuje się do ekranów znajdujących się na końcu niniejszego artykułu. Na pozór może się to wydawać skomplikowane, ale aż do punktu Pobieranie danych do analizy - poprzednie wykonuje się jeden raz. Zmiana formuł ma miejsce tyko kiedy dochodzą nowe komórki lub konta. Praktycznie bieżąca praca to pobieranie wartości i sprawdzanie ich poprawności.
W praktyce program Analizy XLS pobierze dane w kilka minut. Na definiowanie sposobu pobierania danych trzeba oczywiście poświęcić trochę czasu, ale jest to praca jednorazowa. W ostatnim punkcie opisany jest zakładany proces wdrożenia programu : od instalacji poprzez konfigurację, przypisanie formuł i sprawdzenie poprawności pobierania danych.

 1. Zasady działania - czyli co robi program ?
   Program Analizy XLS zajmuje się jedynie jedną rzeczą - wstawia do wskazanych komórek skoroszytu Excela wartości pobrane z systemów RT / ST / PŁACE autorstwa PI Rol-Tech według zasad ustalonych przez Użytkownika.
   Zasada działania jest następująca:
  1. Użytkownik tworzy analizę w postaci skoroszytów Excela. W przypadku analizy Kalkulacja.XLS jest ona dostarczana przez ANR.
  2. Taki skoroszyt należy zarejestrować w programie Analizy XLS, aby program "widział" ten skoroszyt.
  3. Następnie trzeba wskazać jakie wartości mają być pobierane do poszczególnych komórek arkuszy.
  4. Kiedy dane są gotowe np. zostało zakończone księgowanie miesiąca, którego dotyczy ta analiza, można pobrać dane. W tej funkcji program pobierze wartości z danych np. kont FK i wstawi je do wskazanych komórek - wszelkie powiązania pomiędzy innymi komórkami / arkuszami / skoroszytami zrealizuje już Excel.
 2. Wymagania
   Aby można było użyć programu Analizy XLS konieczne jest, aby na komputerze były zainstalowane następujące programy :
  1. moduł, z którego chcemy pobierać dane np. FK.
  2. MS Excel w wersji minimum '97.
  3. Analizy XLS. 
 3. Instalacja
   Program Analizy XLS można pobrać tutaj
   Jeżeli wystąpią problemy (zazwyczaj są one spowodowane prawami Użytkownika Windows dotyczących internetu) to prosimy o zapoznanie się z artykułami Kontrola konta użytkownika oraz Problemy z pobieraniem plików lub skontaktować się z PI Rol-Tech.
   Program można zainstalować bezpośrednio z internetu - Instalacja nowych programów lub pobrać wszystkie pliki instalacyjne i wykonać Instalację lokalną
   Instalację najlepiej przeprowadzić używając ustawień domyślnych.
 4. Uruchomienie programu
   Instalacja utworzy skróty do programu w Menu Star-> Programy i na pulpicie. Program uruchamia się za pomocą skrótu Analizy XLS. Parametry logowania to operator ADM, hasło jest puste.
 5. Ustalenie lokalizacji Systemów danych (FK)
   Ponieważ program pobiera informacje z systemów danych, np. kont FK trzeba wskazać gdzie się znajduje program RT. Jeżeli nie znamy tej lokalizacji to możemy ją odczytać z ikony uruchamiającej FK. Robimy to w następujący sposób :
  1. Trzeba znaleźć ikonę, za pomocą której uruchamiamy program FK.
  2. Będąc na niej należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Pojawi się okno jak na Ekranie 1.
  3. Wybieramy zakładkę Skrót - folder w którym znajduje się system RT to pole Rozpocznij W.
   Znając ten folder uruchamiamy w programie Analizy XLS funkcję Słowniki -> Lokalizacja systemów danych (Ekran 2). Potem w polu RT wprowadzamy ten folder (Ekran 3) i zapisujemy tak wprowadzone dane.
 6. Definiowanie źródeł danych
   Teraz trzeba zdefiniować źródło danych tj. wskazać firmę i zestaw, z którego będziemy pobierać dane.
  1. Wybieramy funkcję Słowniki -> Źródła danych (Ekran 4).
  2. Wskazujemy pozycję RT_2016 i naciskamy Edytuj (Ekran 5).
  3. Teraz wskazujemy firmę i zestaw, z którego chcemy pobierać dane i zapisujemy wprowadzone dane.
 7. Przypisanie kont do poszczególnych komórek arkuszy
   Teraz przechodzimy do funkcji Analizy -> Wykonanie analiz. Po uruchomieniu funkcji w polu analiza wybieramy Kalkulacja (Ekran 6). W oknie po lewej stronie ekranu są 2 definicje - dla komórek F42 i F43. Wtedy :
  1. Wybieramy F42 i nasikamy mały przycisk edycji w oknie Formuły (5 od góry).
  2. Pojawi się okno edycji formuły (Ekran 7). Teraz trzeba zmienić numer konta. Ta formuła pobiera wartość obrotów miesięcznych strony MA, dlatego najlepiej jest podać konto sprzedaży (zespół 7). Pozostałe parametry proszę pozostawić bez zmian. Zapisujemy tak wprowadzone dane.
  3. Analogicznie postępujemy z drugą formułą, z tym że konto powinno być inne.
  4. W formułach występuje zapis #MC. Jest to miesiąc DO (końcowy), za który wykonujemy analizę. Jest to zmienna prywatna o wartości 1. Jej definicję można edytować (Ekran 8) - funkcję tę uruchamia się za pomocą przycisku oznaczonego znakiem "#" w głównym oknie Analizy XLS. Nie ma jednak takiej konieczności. Zmienna jest ustawiona poprawnie i ten punkt można pominąć.
 8. Pobieranie danych do analizy
   Teraz można pobrać dane z FK.
  1. Naciskamy przycisk ze znakiem Excela - jest umieszczony w oknie Analizy XLS za polem Analiza (1 rząd przycisków).
  2. Pojawia się okno potwierdzenia pobierania danych (Ekran 9). Naciśnięcie Wykonaj uruchamia pobieranie danych.
  3. Kiedy dane zostaną pobrane Excel stworzy nowe okno, w którym otwarty zostanie skoroszyt wynikowy. Program nie wykonuje zapisów do zarejestrowanego skoroszytu tylko tworzy jego kopię we wskazanym folderze i wypełnia go danymi. Tak wypełniony skoroszyt (o ile będzie poprawny) można zapisać w dowolnej lokalizacji za pomocą funkcji Excela Zapisz jako.
  4. Jeżeli ten plik nie jest potrzebny można zamknąć to okno Excela, powrócić do szablonu i dalej pracować. Uwaga - nie należy zamykać samemu szablonu bo program wymaga, aby skoroszyt szablonu był otwarty. Jeśli chcemy zamknąć funkcję to używamy przycisku Zamknij w głównym oknie Analizy XLS (pierwszy z prawej w 1 rzędzie).
 9. Informacje dodatkowe
   Powyższy opis nie uwzględnia wielu możliwości programu Analizy XLS. Można na przykład pobierać dane z innych skoroszytów. Np. kiedy w takim skoroszycie przechowujemy informacje, których nie ma w FK : hektary, ilość zwierząt lub wycena płodów rolnych.
 10. Wdrożenie
   Program Analizy XLS jest jakby pośrednikiem pomiędzy programami autorstwa RT i Excelem. Dlatego konieczne są podstawowe umiejętności posługiwania się Excelem, programami FK oraz obsługi plików (kopiowanie, kasowanie , zmiana nazwy). Do tego dochodzi konfiguracja tj "spięcie" 3 aplikacji FK->Analizy XLS->Excel. Użytkownik może to wszystko wykonać sam przy naszej pomocy lecz proponujemy trochę krótszą i skuteczniejszą drogę.
   Wdrożenie powinno się składać z następujących etapów :
  1. Wpisywanie dużej ilości formuł (Kalkulacja.XLS jest obszerną analizą) może trochę potrwać. Dlatego proponujemy, aby Użytkownik wypełnił skoroszyt, w którym wprowadzi w skróconej postaci definicje formuł. Do obsługi skoroszytu służy prosty program Adef.exe. Ten pomocniczy program jest instalowany razem z programem Analizy XLS. Po wdrożeniu Analiz XLS nie będzie już używany. Opis obsługi programu Adef.exe można pobrać tutaj.
  2. Po wypełnieniu skoroszytu przez Użytkownika przejmiemy definicje do programu Analizy XLS. Taki sposób jest znacznie prostszy ponieważ podaje się jedynie w arkuszach konieczne informacje (komórka, konto, strona, rodzaj kwoty) niż wprowadzanie całych formuł.
  3. Teraz można pobrać dane i porównać je np. z ostatnim skoroszytem wypełnionym ręcznie. Jeśli skoroszyt z definicjami był prawidłowy to dane będą prawidłowe. Jeżeli nie to trzeba wprowadzić poprawki.
  4. Niektóre dane mogą być pobierane z innych skoroszytów. Trzeba je przypisać do komórek.
  5. Na końcu można wprowadzić te informacje, których nie można uzyskać z FK lub innych skoroszytów.
   Stosując się do powyższych reguł czasowo wdrożenie wygląda tak :
  1. Programem Adef.exe Użytkownik wypełnia skoroszyt Kalkulacja.XLS. Wykonuje kopię danych i przesyła do PI Rol-Tech. Wykonujemy przejęcie tych informacji i wstępnie konfigurujemy program Analizy XLS. Dokładna konfiguracja może nastąpić tylko w siedzibie Użytkownika, ponieważ trzeba się zastosować do rzeczywiście istniejących lokalizacji (dysków, folderów i plików) oraz uprawnień Windows.
  2. W 1 dniu konfigurujemy i szkolimy z podstawowego zakresu posługiwania się programem Analizy XLS. Obsługa jest trochę inna ze względu na współpracę 3 aplikacji. Trzeba po prostu zrozumieć zasady działania i obsługi.
   O ile czas pozwoli wstępnie pobieramy dane, aby sprawdzić czy formuły są poprawne. Jeśli jest to potrzebne wprowadzamy poprawki.
  3. 2 dzień - Definiujemy dane, których nie ma w FK np. są w innych skoroszytach. Pobieramy dane "na czysto" tak, aby otrzymać ostatnio wypełniony skoroszyt - np. za I lub II kwartał (ostatni wypełniony ręcznie). Robimy to tak długo, aż otrzymamy prawidłowe wyniki.
   Może się da to wykonać w 1 dzień - zależy to od sprawności osoby obsługującej program, poprawnego przygotowania formuł oraz czy wyniki będą prawidłowe. Ponieważ jednak program Analizy XLS może realizować wiele analiz, a wykorzystanie jego możliwości na pewno oszczędzi dużo czasu, to warto poznać te możliwości. Wtedy 2 dni wydaja się wystarczające.
 11. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Kalkulacja ANR - automatyczne wykonanie kalkulacji z wykorzystaniem modułu Analizy XLSPobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów