Baza wiedzy - Otwarcie nowego roku obrachunkowego w Systemie RT

 1. Kopia danych
  1. Zakończenie pracy w modułach RT przez wszystkich Użytkowników
    Wszyscy Użytkownicy zalogowani do dowolnego modułu RT (FK, Sprzedaż, Kasa) kończą pracę w programach.
  2. Wykonanie kopii danych w module Archiwum
    Użytkownik uprawniony do wykonywania kopii danych Systemu RT uruchamia moduł Archiwum ->Kopie-> Wykonanie kopii danych . W każdej funkcji Archiwum pod przyciskiem Pomoc dostępny jest opis działania danej funkcji.
  3. Nośniki kopii danych
    Ze względu na wymóg przechowywania kopii z danymi całego roku obrachunkowego przez okres kilku lat należy sporządzić ją na CD, DVD lub nny nośnik (dysk ZIP, pamięć typu flash).
 2. Otwarcie nowego roku
  1. Kto może otworzyć nowy rok
    Użytkownik posiadający prawo do wykonania funkcji Otwarcie nowego roku.
  2. Gdzie uruchomić funkcję Otwarcie nowego roku
    Moduł Administracja-> Zestawy->Otwarcie nowego roku.
  3. Jak działa otwarcie nowego roku:
   1. wskazywane są parametry zamykanego i otwieranego roku obrachunkowego.
   2. do zestawu otwieranego roku kopiowany jest aktualny w danym momencie plan kont, zbiór kontrahentów, asortymenty, ustawienia własne (czyli definiowalne wydruki, automatyczne przeksięgowania, definicje do VAT-u).
   3. funkcja nie przenosi dokumentów Sprzedaży, Magazynu.
   4. Operatorowi otwierającemu nowy rok obrachunkowy automatycznie zostaje nadane prawo dostępu do nowego roku.
 3. Prawa operatorów
   Przed konfiguracją parametrów pracy nowego roku Administrator Systemu RT loguje się do nowego roku.
  1. Prawa Administratora RT
    Operatorowi otwierającemu nowy rok obrachunkowy automatycznie zostaje nadane prawo dostępu do nowego roku.
  2. Prawa pozostałych użytkowników
   1. Prawa nadane w poprzednich latach zostają zachowane.
   2. Kolejno wybranym Użytkownikom Administrator RT nadaje prawa do pracy z zestawem nowego roku. Załączenie praw następuje w menu Operatorzy -> okno Operator -> Zmień prawa -> zakładka Zestawy.
  3. Równoległa praca na danych nowego i poprzedniego roku
    Przy logowaniu operator może wskazać do pracy zestaw wybranego roku obrachunkowego. Dzięki temu w styczniu może pracować na danych nowego roku i kończyć stary rok. Aby operator korzystał z takiej możliwości w menu Operatorzy -> okno Operator ->zakładka Dane podstawowe należy zaznaczyć opcję Przy logowaniu operator może wybrać firmę i rok .
  4. Blokada zmian w danych
    Po zakończeniu starego roku dla zapobieżenia zmian w dokumentach tego roku należy ustawić blokady na zmiany. Blokady wskazuje się na wskazaną datę dla każdego z modułów RT. Jeśli np. zakończono rok 2016 to należy podać datę blokady 2016-12-31. Blokadę ustawiamy w Administracja -> Blokady.
 4. Parametry dokumentów
  1. Przedrostek w definicji dokumentu
    Jeśli na wystawianych dokumentach źródłowych (Sprzedaż, Magazyn, Kasa, itd.) stosowany jest przyrostek z oznaczeniem roku ( np. /2017) należy ustawić przyrostek. Edycja pola Przyrostek każdego rodzaju dokumentu dostępna jest W module Administracja menu Dokumenty -> Moduł (np.Sprzedaż) ->Definiowanie .
   1. Symbol roku w szablonie dokumentu źródłowego
     Wprowadzenie symbolu roku w szablonie dokumentu odbywa się W module Administracja menu Dokumenty -> Moduł (np.Sprzedaż) ->Szablony .
  2. Parametry dekretacji
   1. Ustawienie symbolu roku w dekretowanych dokumentach
     jeśli w dekretowanych dokumentach w treści dekretu (z modułu Sprzedaż, Magazyn, itd.) stosuje się symbol roku to w metodach dekretacji danego modułu należy podać właściwy symbol roku.
   2. Wskazanie źródeł pobierania dokumentów
     Dla każdej metody dekretacji w zakładce Przekształcenie (ze Sprzedaży, Magazynu, itd.) należy wskazać skąd mają być pobierane dokumenty źródłowe. Jeśli dokumenty źródłowe pobierane są w ramach tej samej Firmy i zestawu wówczas pola Firma i Zestaw pozostają puste).
 5. Pobranie bilansu otwarcia
   Kiedy jest to możliwe w nowym roku pobiera się bilans otwarcia. Pobranie BO można powtarzać. Funkcja pobrania BO w module:
  1. FK
    menu Dziennik-> Bilans otwarcia->Pobierz.
  2. Rozrachunki
    menu Rozliczenia->Pobranie bilansu otwarcia.
  3. Magazyn
    menu Dokumenty->Pobranie bilansu otwarcia.
  4. Opakowania
    menu Dokumenty-> Pobranie BO z innego zestawu.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów