Licencje

  PI Rol-Tech udziela zgody na użytkowanie programu (licencji) w trzech formach:
 1. Wersja Demo
    Każdy może pobrać wersję Demo ze strony PI Rol-Tech lub
   otrzymać ją bezpłatnie na nośniku CD (lub innym) i zainstalować ją na dowolnej ilości komputerów. Przy pierwszym wejściu do programu należy uaktywnić licencję Demo. Jest to wersja oprogramowania, która działa do 60 dni od daty instalacji. Po tym terminie program przestaje działać, a Użytkownik powinien zainstalować to oprogramowanie ponieważ z upływem tego terminu wygasa licencja na wersję Demo. Wersja Demo ma następujące ograniczenia:
  1. Można się zalogować i pracować tylko na danych demonstracyjnych (firma Softbajka).
  2. NIP i nazwa przedsiębiorstwa a zestawieniach będą drukowane jako "DEMO".
 2. Licencja terminowa
  1. Licencja ta jest udzielana dla firm, które chcą zakupić program lub testować go na swoich rzeczywistych danych. Sposób uzyskania tej licencji jest następujący:
  2. Użytkownik przesyła do PI Rol-Tech następujące dane:
   1. Wykaz modułów, które chce otrzymać licencję,
   2. Liczbę stanowisk pracy dla tych modułów.
   Na tej podstawie Rol-Tech wystawia licencję tymczasową na 30 dni. Jeżeli Użytkownik wyrazi chęć zakupu wystawiona zostanie również faktura proforma. Wtedy Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty określonej w tej fakturze proforma. Po wykonaniu zapłaty (wpływie na konto PI Rol-Tech) Użytkownik otrzyma licencję bezterminową (patrz punkt poniżej - Licencja bezterminowa). Wystawiana jest wówczas właściwa faktura VAT. W przypadku nie dokonania zapłaty program przestanie działać po upływie terminu wynikającego z licencji tymczasowej, a odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wynikające z braku możliwości pracy w programie ponosi Użytkownik. Jeśli nie chce on kontynuować pracy w programie można usunąć program i dane.
   Uwaga! Jeżeli Użytkownik w wersji Demo wprowadził dane, których przetwarzanie chce kontynuować, to licencja terminowa zachowuje wszystkie dotychczas wprowadzone dane bez konieczności reinstalacji oprogramowania.
 3. Licencja bezterminowa
   Udzielana jest bezterminowo (bez ograniczeń czasowych) po dokonaniu zapłaty za oprogramowanie. Można uzyskać w każdej chwili w następujący sposób:
  1. Należy podać dane jak dla Licencji terminowej.
  2. Zostanie wystawiona faktura proforma. Na podstawie faktury proforma Użytkownik dokonuje zapłaty za oprogramowanie - za moment zapłaty przyjmuje się datę wpłynięcia pieniędzy na konto PI Rol-Tech.
  3. Po otrzymaniu zapłaty wystawiana jest licencja bezterminowa.
   Zmiana licencji na bezterminową nie wymaga reinstalacji oprogramowania - wszystkie wprowadzone uprzednio dane zostają zachowane zarówno przy zmianie z licencji terminowej jak i Demo. Licencja bezterminowa uprawnia do otrzymania bezpłatnego abonamentu na aktualizację zakupionego oprogramowania przez okres 6 miesięcy od daty jego zakupu lub zakończenia wdrożenia.
   Rol-Tech zobowiązuje się do jak najszybszego udzielenia licencji, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu zapłaty na konto.
   W przypadku nieterminowej zapłaty lub zbyt późnego zgłoszenia wniosku o licencję wszelkie konsekwencje wynikłe z tego tytułu ponosi Użytkownik.
 4. Rejestracja licencji
  1. Klucz licencyjny
     Licencja ma postać pliku, który jest nazywany kluczem licencyjnym. Jest on dostarczany Użytkownikowi przy zakupie oprogramowania, a przy uruchomieniu programu w wersji DEMO tworzony jest automatycznie. Plik ma nazwę KLUCZ_XXXX.LIC (gdzie XXXX-kod programu) i musi znajdować się w fulderze startowym tj. tam gdzie umieszczone są programy. Jest szyfrowany, a wszelka ingerencja w jego zawartość może doprowadzić do unieruchomienia programu - wówczas konieczna będzie ponowna rejestracja licencji.
  2. Rejestracja licencji
    Aby program mógł pracować konieczna jest rejestracja licencji. Można to wykonać na dwa sposoby:
   1. Przy pierwszym uruchomieniu programu program sam poprosi o rejestrację licencji. Po instalacji nie ma pliku z kluczem w folderze startowym. Program otworzy wówczas okno i Użytkownik będzie miał do wyboru 3 warianty postępowania:
    1. Uruchom w wersji Demo - utworzony zostanie klucz licencyjny pozwalający uruchomiać program w wersji Demo.
    2. Rejestruj klucz licencyjny - należy wskazać plik z kluczem licencyjnym i go zarejestrować.
    3. Zamknij program - program zakończy działanie .
   2. W funkcji Administracja->Aktualizacja licencji - należy wskazać plik z kluczem licencyjnym i go zarejestrować.
  3. Ciągłość danych
    Zmiana licencji nie ma wpływu na  wprowadzone dane oraz konfigurację oprogramowania. Wszystkie informacje dotychczas wprowadzone zostają zachowane nawet jeżeli upłynął termin ważności licencji - można wprowadzić klucz licencyjny i pracować dalej. Ograniczenia występują jedynie dla przypadku, kiedy zmieniane są prawa do modułów. Np. w czasie obowiązywania licencji DEMO prowadzone były raporty kasowe (moduł KASA), a nie został ten moduł zakupiony. Po rejestracji licencji bezterminowej (dla zakupionych modułów) który nie zawiera praw do modułu KASA te dane nie będą dostępne. 

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów