e-Sprawozdania

 1. Zmiana sposobu składania sprawozdań finansowych do KRS
   Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowania i składania rocznego sprawozdania finansowego do KRS.
  1. W poprzednich latach sprawozdania mogły być przesyłane w oddzielnych plikach pdf (oddzielnie bilans, oddzielnie rachunek zysków i strat, itd.).
  2. Od 1 pazdziernika 2018r. sprawozdanie finansowe składa się z jednego pliku. Sporządzane jest i przesyłane do KRS i do Krajowej Administracji Skarbowej tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów. Sprawozdanie musi być podpisane podpisem elektronicznym.
 2. Podstawa prawna
  1. Ustawa o Rachunkowości (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 17 stycznia 2019 r. poz. 351 ),
  2. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym ze zmianami (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 398, 650).
   W oparciu o te akty prawne:
  1. Przedsiębiorstwa wpisane do KRS zobowiązane są do przesyłania do KRS sprawozdań w postaci elektronicznej. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opisane są w skrócie te wymagania. Nie przesyłamy dodatkowo sprawozdań do KAS.
  2. Przedsiębiorstwa zobowiązane do przygotowywania sprawozdania np. prowadzących pełną ksiegowość na podstawie ustawy o rachunkowości, a nie zarejestrowane w KRS i rozliczające się podatkiem PIT, sprawozdania składają poprzez aplikację Krajowej Administracji Skarbowej na portalu: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.
 3. Elementy sprawozdania finansowego
   Sprawozdanie sporządza sie po polsku i w walucie polskiej.
   Sprawozdanie finansowe składa się z:
  1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
  2. Bilansu.
  3. Rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym).
  4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.
  5. Rrachunku przepływów pieniężnych (w wariancie bezpośrednim lub pośrednim).
  6. Dodatkowych informacji i objaśnień.
 4. Rozwiązania przyjęte w programie FK Systemu RT
   PI Rol-Tech udostępnił rozwiązania umożliwiające przygotowanie elektronicznego sprawozdania zgodnie z art 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości.
  1. Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mogą przygotować sprawozdanie finansowe według wzorca z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
  2. Sprawozdanie finansowe tworzone jest w postaci jednego pliku PDF łączącego w sobie pliki PDF formularzy sprawozdań (Bilans, RZiS, RPP) z programu FK (lub innego programu) oraz pliki załączników.
 5. Etapy przygotowania sprawozdania finansowego w FK:
   Użytkownik przygotowuje i wykonuje:
  1. Formularz bilansu i innych sprawozdań korzystając z formularzy dostępnych w FK menu Kartoteki.
   1. Dane do formularzy sprawozdań można pobierać automatycznie z kont FK lub wprowadzać ręcznie.
   2. Dla formularza z okresu sprawozdawczego należy wskazać formularz roku porównywanego.
   3. W obsłudze formularzy pomaga szereg udogodnień, np. można pobierać przypisanie kont księgowych z innego roku lub innego wzoru.
   4. Oprócz sprawozdań z programu FK Użytkownik może przygotować formularze sprawozdań z innych programów. Formularze muszą być zapisane w postaci plików PDF.
  2. Pliki wszystkich załączników.
    Każdy załącznik (np. wprowadzenie do sprawozdania finansowego) musi byc zapisany w oddzielnym pliku PDF.
  3. Korzystając z funkcji Parametry dla postaci PDF określa listę plików włączonych do sprawozdania finansowego.
   1. Załącza formularze sprawozdań przygotowane w FK:
    1. Dla bilansu wybiera wzór sprawozdania i formularz z okresu sprawozdawczego.
    2. Dla rachunku zysków i strat wzór i metodę oraz formularz z okresu sprawozdawczego.
    3. Jeśli załącza rachunek przepływów pieniężnych wybiera wzór i metodę oraz formularz z okresu sprawozdawczego.
    4. Jeśli załącza zmiany w kapitale wybiera wzór sprawozdania i formularz z okresu sprawozdawczego.
   2. Dodatkowo w wybranej przez siebie kolejnosci załącza przygotowane dodatkowe załączniki.
     W formie załączników może dołączyć sprawozdania przygotowane w innym programie niż w FK.
     Będąc w parametrach może zmienić kolejność załączonych formularzy i załączników na liście.
  4. Na bazie tak przygotowanej listy plików formularzy i załączników funkcja Tworzenie w postaci PDF wykonuje plik sprawozdania finansowego. Plik ten jest zapisywany w lokalizacji określonej przez Użytkownika.
    Sprawozdanie finansowe można od razu przegladać na ekranie.
  5. W razie potrzeby można dokonać zmian na liście wybranych elementów sprawozdania w funkcji Parametry dla postaci PDF i powtórzyć tworzenie sprawozdania finansowego.
 6. Kontrole programu przy tworzeniu sprawozdania finansowego.
   Lista komunikatów, ich znaczenie oraz kroki naprawcze:
  1. Podany formularz nie istnieje -
    Program zgłasza, że przy sprawozdaniu np. bilansu wskazany jest wzór, a brak jest załączonego formularza (został odłączony lub pominięty przy załączeniu przez Użytkownika). Należy wówczas w Parametrach załączyć ten formularz.
  2. Nie został załączony formularz porównywany -
    Program zgłasza,że przy formularzu z okresu sprawozdawczego nie jest wskazany formularz roku porównywanego. Należy wówczas w Kartoteki->Bilans przy formularzu z okresu sprawozdawczego przyciskiem Ustawienie formularza do porównania podłączyć formularz do porównania.
 7. Nad tym czuwa Użytkownik:
  1. Formularze sprawozdań powinny byc kompletne i poprawne.
  2. W sprawozdaniach Bilansu, RZS, RPP oraz ZZK formularz okresu sprawozdawczego powinien mieć wskazany formularz roku porównywanego.
  3. Po wejściu Użytkownika do funkcji Tworzenie sprawozdania KRS w funkcji Kartoteki->Bilans (lub RZS, RPP, ZZK) przy formularzu z okresu sprawozdawczego nie należy odłączać formularza z roku porównywanego.
  4. Sprawozdania powinny być wykonane na ten sam dzień.
  5. Pliki załączników muszą być dostępne w momencie wykonania funkcji Tworzenie w postaci PDF.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów