Drukowanie


  W programie można wykonywać wydruki w 5 poniższych postaciach :


Postać graficzna
(drukarki laserowe
lub atramentowe)

Postać tekstowa
(drukarki igłowe)

Skoroszyt (arkusze)
programu MS Excel

Skoroszyt (arkusz)
programu OpenOffice
(plik XML)

Format PDF
(Adobe Reader)


Są od tej reguły wyjątki - to dokumenty np. faktury, kasowe, magazynowe itp. One mogą być drukowane w postaci graficznej lub tekstowej. Parametry wszystkich wykonywanych wydruków są ustawiane w oknie sterującym wydrukiem. W nim dokonuje się wyboru drukarki, postaci oraz innych ustawień parametrów drukowania.

 1. Wykonanie wydruku
   Pojawia się okno Drukowanie. Pod nazwą wydruku (np. Drukowanie kartoteki finansowej) występują zakładki umożliwiające wydruk określonej postaci:
  1. Drukarka. Wydruk na drukarkę graficzną, tekstową lub wirtualną z możliwością przeglądania na ekranie.
    Przy odznaczonej opcji Tylko drukarki lokalne dostępne będą drukarki sieciowe.W zależności od parametrów drukowania bieżącego operatora w polu Nazwa zgłosi się domyślna drukarka. Przycisk Właściwości drukarki udostępnia ustawienia drukarki. Przyciski Właściwości wydruku wyświetla parametry drukowania bieżącego operatora. W zależności od wybranej drukarki pojawi się informacja, czy jest to drukarka graficzna czy tekstowa. W polu Orientacja zgłasza się domyślny układ wydruku (Portret, Pejzaż lub wg ustawień drukarki). Można zawęzić przedział stron do wydruku. Ilość kopii równa 1 oznacza wydruk w jednym egzemplarzu. Wybór opcji Drukuj, jeżeli drukarka nie jest zajęta powoduje wyjście z funkcji drukowania jeśli trwa w tym czasie inny wydruk. Drukowanie dwustronne - jeśli drukarka posiada możliwość drukowania dwustronnego można zaznaczyć dodatkowe opcje. W dolnej części okna Drukowanie występują dwa przyciski:
   1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie. Jeśli wybrano drukarkę wirtualną do pliku PDF to drukowanie przejmuje ta drukarka.
   2. Przeglądaj - wydruk zostanie wykonany tylko na ekran do przeglądania. W oknie Przeglądanie wydruku można zmienić skalę do przeglądania wydruku, przewijać strony lub wykonać ten wydruk na papier.
  2. Plik. Wydruk do pliku tekstowego z możliwością przeglądania na ekranie.
    W polu Folder  wyświetla się folder, w którym są przechowywane wydruki dla bieżącego Użytkownika. W polu Do pliku należy podać nazwę pliku TXT. Zostanie on zapisany do folderu wydruków operatora.
    W dolnej części okna Drukowanie występują dwa przyciski:
   1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk do pliku i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
   2. Przeglądaj - wykonany zostanie wydruk, program otworzy ten wydruk do przeglądania.
  3. Arkusz Excela. Wydruk do skoroszytu Excela w postaci do pliku XLS.
    W polu Do pliku wyświetla się folder, w którym są przechowywane wydruki dla bieżącego Użytkownika. W polu Do pliku należy podać nazwę pliku XLS. Zostanie on zapisany do folderu wydruków bieżącego operatora.
    W dolnej części okna Drukowanie występują dwa przyciski:
   1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk do pliku i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
   2. Przeglądaj - wykonany zostanie wydruk, program Excel otworzy ten wydruk do przeglądania.
  4. XML. Wydruk do pliku XML obsługiwany przez OpenOffice.
    W polu Do pliku wyświetla się folder, w którym są przechowywane wydruki dla bieżącego Użytkownika. W polu Do pliku należy podać nazwę pliku XML. Zostanie on zapisany do folderu wydruków bieżącego operatora.
    W dolnej części okna Drukowanie występują dwa przyciski:
   1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk do pliku i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
   2. Przeglądaj - wykonany zostanie wydruk, program OpenOffice otworzy ten wydruk do przeglądania.
  5. PDF. Wydruk formularzy sprawozdań urzędowych i deklaracji.
    Ta opcja aktywna jest tylko dla formularzy obsługiwanych w postaci pliku PDF.
   1. Domyślnie zaznaczona jest opcja Drukuj na drukarce a w polu Nazwa wskazana jest domyślna drukarka operatora.
     Wybór przycisku Drukuj uruchamia drukowanie.
   2. Zaznaczenie opcji Zapisz jako plik umożliwia zapis formularzy pod nazwą wskazaną w polu Do pliku.
     Wybór przycisku Drukuj uruchamia zapis do pliku. Wybór Przeglądaj zapisuje wydruk i wyświetla jego zawartość na ekranie.
 2. Tryb graficzny
   Służy do drukowania w trybie graficznym na drukarkach laserowych i atramentowych. Można też drukować na drukarkach igłowych w trybie graficznym, ale jest to mało efektywne. Należy :
  1. Wybrać zakładkę Drukarka.
  2. Wskazać drukarkę w polu Nazwa.  Jeżeli jest to drukarka laserowa lub atramentowa program sam ustawi postać na Graficzna, w przeciwnym razie trzeba to zrobić samemu. Dla drukarek mających możliwość drukowania dwustronnego (dupleks) można ustawić jego parametry w polu Drukowanie dwustronne. Pole Orientacja umożliwia wymuszenie orientacji (portret/pejzaż) - program sam ustawia ten parametr (zazwyczaj zależy to od szerokości wydruku).
 3. Tryb tekstowy
   Służy do drukowania w trybie tekstowym na drukarkach igłowych. Można też drukować na drukarkach laserowych i atramentowych w trybie tekstowym, ale wtedy drukarka musi mieć taką możliwość. Należy :
  1. Wybrać zakładkę Drukarka.
  2. Wskazać drukarkę w polu Nazwa.  Jeżeli jest to drukarka igłowa program sam ustawi postać na Tekstowa, w przeciwnym razie trzeba to zrobić samemu.
   Dla trybu tekstowego można również wydruk wykonać do pliku. W tym celu trzeba wybrać zakładkę Plik i wpisać jego nazwę w polu Do pliku.
 4. Postać arkusza Excela
   O ile jest zainstalowany program Excel można wykonywać wydruki w postaci arkuszy (skoroszytów). Należy wybrać zakładkę Arkusz Excela i podać nazwę pliku w polu Do pliku.
 5. Postać pliku XML obsługiwanego przez OpenOffice lub Excel 2003 ( i wyższe wersje) 
   Należy wybrać zakładkę XML i podać nazwę pliku w polu Do pliku. Do wykonania wydruku nie jest wymagania instalacja OpenOffice. Instalacja  jest konieczna jeżeli chcemy przeglądać takie wydruki.
 6. Tryb PDF
   Ta opcja aktywna jest tylko dla formularzy urzędowych sprawozdań i deklaracji dostępnych w postaci pliku PDF. Należy :
  1. Wybrać zakładkę PDF.
  2. Wydrukować formularze lub wykonać ich kopię zapisując do pliku pod wskazaną nazwą.
 7. Pozostałe parametry
   Dodatkowo  dla trybu graficznego i tekstowego można ustawić następujące parametry :
  1. Tylko drukarki lokalne - program umożliwia wybór tylko drukarek lokalnych, czyli fizycznie podłączonych do tego komputera.
  2. Przycisk Odśwież - ponownie pobiera listę drukarek.
  3. Strony od do - drukuje tylko wybrany przedział stron.
  4. Ilość kopii - ile razy wydrukować wybrane zestawienie.
  5. Przycisk Właściwości drukarki - wywołuje okno systemu Windows do obsługi właściwości bieżącej drukarki.
  6. Przycisk Właściwości wydruku - wywołuje okno domyślnych ustawień drukowania.
  7. Drukowanie dwustronne - jeśli drukarka posiada taką właściwość można załączyć jedną z opcji: Ustawienie drukarki, Brak, Krótka krawędź, Długa krawędź.
 8. Domyślne parametry wydruku
   Każdy Użytkownik ma swoje domyślne parametry drukowania. Ustawia się je  w funkcji Administracja->Użytkownicy zakładka Drukowanie.
 9. Wydruki wykonane na dysk
   Wydruk możemy przechowywać w przez nas nazwanym pliku  na dysku z wyjątkiem wydruku w trybie graficznym. Możemy później wywołać funkcję zarządzającą  Inne->Wydruki wykonane na dysk (można to też zrobić za pomocą klawisza F4) i  zrobić z tym plikiem co się nam podoba : przeglądać, drukować, usunąć, skopiować itp. 

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów